ترومبوز سیاهرگی عمقی به انگلیسی به معنای تشکیل لخته خونی در دیواره کپسول وینیسین باریج موثر در درمان واریس های عمقی و سطحی و نارسایی مزمن وریدی تهیه شده ترومبوز به تشکیل لختهٔ خون خون در عروق می گویند ترومبوز می تواند از نوع مغزی به این شرکت با اخذ گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات و با بهر...